กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-09-10_036.pdf

link :

ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2564
โดย : กองกลาง