กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-06-21_029.pdf

link :

ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2564
โดย : กองกลาง