กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ระเบียบมหาวิทยาลัย

(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย


(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=256

ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : กองกลาง