กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2564


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-02-06_001.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : กองกลาง