กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เกี่ยวกับกองกลาง

   ภายหลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 48 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ขณะนั้นงานคลังเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการ วิทยาลัยครูสงขลา ในปีพุทธศักราช 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม 2538 ส่งผลให้วิทยาลัยครูสงขลาเปลี่ยนชื่อ เป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” และมีการแบ่งส่วนราชการภายในโดย “สำนักงานอธิการ” เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอธิการบดี” โดยมีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการดี” เป็นผู้บริหารมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้สำนักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนราชการโดยจัดองค์กรภายในประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 10 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานคลัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย

    ในปีพุทธศักราช 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งให้สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 3 กอง ดังนี้

  1. กองกลาง
  2. กองนโยบายและแผน
  3. กองพัฒนานักศึกษา

Card image

นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง

ผู้อำนวยการกองกลาง

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

หน่วยงานสนับสนุนย่อย
ติดต่อเรา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

+66 0-7426-0299

office_p@skru.ac.th